title.png

Drwęca

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”

mapa BDD

Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 w powiecie brodnickim powstał w 2004 roku i obejmuje 3 366,06 ha. To ostoja ptactwa o randze europejskiej zlokalizowana na odcinku doliny ¶rodkowej Drwęcy powyżej Brodnicy, od mostu na ul. Bocznej do mostu ł±cz±cego miejscowo¶ci Jajkowo i Głęboczek. Do ostoi ptactwa zaliczane jest także jezioro Sopień oraz dolne odcinki dolin rzek Brynicy i Samionki. W 2006 roku BDD została wł±czona w cało¶ci do Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Podczas wiosennych powrotów z zimowisk na tereny lęgowe spotyka się tutaj duże ilo¶ci ptaków wodno-błotnych. Obserwujemy wtedy ogromne stada gęsi białoczelnej, zbożowej i gęgawy oraz kaczek krzyżówek, ¶wistunów, płaskonosów, rożeńców i czernic. Zauważyć można także charakterystyczne łabędzie krzykliwe oraz barwne bataliony. Na rozlewiskach Drwęcy ptaki znajduj± duże ilo¶ci pokarmu, a na podmokłych ł±kach i w¶ród starorzeczy, już po zej¶ciu wód z rozlewisk niektóre zakładaj± gniazda. S± to gęgawy, krzyżówki, cyranki, krakwy, rybitwy czarne, łyski i żurawie.

Przeważaj±cymi siedliskami BDD s± bagna i ł±ki, które stanowi± 41 % pow. obszaru. Ro¶linno¶ć jest silnie zróżnicowana, charakterystyczna dla naturalnych dolin rzecznych. Oprócz ł±k występuj± tu turzycowiska, trzcinowiska, a także niewielkie laski i zaro¶la wierzbowe. Lasy łęgowe, nadrzeczne zaro¶la wierzbowe i zmienno wilgotne ł±ki trzę¶licowe - siedliska chronione w UE - zajmuj± ł±cznie 14% powierzchni doliny objętej obszarem.

Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono występowanie aż 43 gatunków ptaków z zał±cznika I Dyrektywy Ptasiej, m.in.: b±k, derkacz, rybitwa czarna, kureczka zielonka, żuraw, kania ruda. Występuje tu również 10 gatunków zwierz±t wymienionych w Zał±czniku II Dyrektywy Siedliskowej, min. wydra i bóbr.

Bogata jest też ichtiofauna z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami. W wodach Drwęcy żyj± głowacz białopłetwy, koza, piskorz, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, troć wędrowna, a z o¶rodka wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego, który powstał w 2009 roku w Grzmięcy, do rzeki zaczęto wpuszczać młode jesiotry. O powodzeniu przedsięwzięcia ¶wiadczy to, że dzięki wszczepionym chipom z nadajnikami telemetrycznymi wiadomo, że ryby popłynęły w dół rzeki, a następnie Wisł± do Bałtyku. Na pewno wróc± do nas na tarło, ale dopiero za ponad 10 lat, kiedy osi±gn± dorosło¶ć. Jesiotr ostronosy znikn±ł z naszych rzek wiele lat temu i do niedawna wydawało się, że tak już zostanie. O¶rodek w Grzmięcy jest szans± na odwrócenie wyroków historii. To tutaj bez żadnego rozgłosu trwaj± pionierskie w Europie starania o powrót rodzimego gatunku do naszych rzek i wód Bałtyku.

Trasa wycieczki

Bobrowiska

Aby obejrzeć wszystkie ważniejsze miejsca, wędrówkę albo przejażdżkę rowerem najlepiej rozpocz±ć na ul. Bocznej przy mo¶cie nad Drwęc±. Za torami kierować się w lewo poln± drog± wzdłuż brzegu rzeki, jej rozlewisk i starorzeczy w Bobrowiskach. Kiedy dotrzemy do dzikiej gruszy przy brzozowym lasku, skręcamy w prawo i poln± drog± wchodzimy na ul. Krańcow±. Idziemy w lewo na skraj lasu w Bobrowiskach, gdzie została ustawiona pierwsza tablica ¶cieżki dydaktycznej Bagienna Dolina Drwęcy. Sprzed tablicy warto podej¶ć poln± drog± w lewo nad rzekę i kieruj±c się jej brzegiem w prawo, odszukać rozległ± ł±kę, na której zawsze jest okazja do ciekawych obserwacji ptaków. Je¶li z ł±ki nie zdecydujemy się wrócić do tablicy t± sam± drog±, skręcamy wcze¶niej w lewo na prost± drogę przez las. Wtedy po lewej stronie będzie okazja na obserwacje kolejnych ł±k, które w połowie maja zakwitaj± setkami storczyków.

St±d skręcamy na le¶n± drogę w prawo, a potem w lewo, aby przez las doj¶ć do pierwszych zabudowań Nowego Dworu. Wcze¶niej po lewej miniemy pomnikowy d±b, a za zabudowaniami - rowy melioracyjne po obu stronach trasy.

Nowy Dwór - Wilamowo

Przy przydrożnej kapliczce na rozdrożu dróg w Nowym Dworze kierujemy się w prawo, ku przejazdowi kolejowemu. Znajdujemy się na zielonym szlaku turystycznym prowadz±cym z Ł±korza do Górzna. Aby obejrzeć malownicze zakola Drwęcy z urwistego i wysokiego na około 20 m piaszczystego brzegu, na rozdrożu dróg za budynkiem dawnej szkoły w Nowym Dworze, skręcamy w lewo, potem w prawo. Znad meandrów rzeki nie wracamy na szlak t± sam± drog±, tylko ze skarpy kierujemy się w prawo na poln± drogę zielonego szlaku. Docieramy do przydrożnej kapliczki po prawej stronie, potem jedziemy przez tory, a dalej według zielonych znaków prosto przez las. Kiedy przekroczymy tory po raz trzeci, licz±c od tych za kapliczk± w Nowym Dworze, znajdziemy się w Wilamowie. Tutaj już nikt nie mieszka i aby odszukać ł±kę, nie można przeoczyć pozostało¶ci po fundamentach dawnych zabudowań, za którymi znajduje się ł±ka nad Drwęc±.

Długi Most

Aby dotrzeć do Długiego Mostu, kierujemy się zielonymi znakami, ale tylko do miejsca, w którym przekraczaj± one przejazd przez tory. W tym miejscu rezygnujemy ze szlaku, jedziemy prosto skrajem lasu, wzdłuż torów po prawej stronie. Skręcamy w lewo i docieramy do wiaty turystycznej na le¶nej drodze. Wiata jest pocz±tkiem 4 - kilometrowej trasy „Na bindugę” i biegnie najpierw drog± pożarow± nr 25 i 26, potem przy osadzie le¶nej Madera skręca w lewo na drogę przy dawnym nasypie kolejki w±skotorowej, następnie prowadzi wzdłuż zbiorników wodnych nazywanych kislagrami. Na koniec dociera na skraj lasu, sk±d roztacza się malowniczy widok na dolinę Drwęcy u jej zbiegu z Brynic±, na dawn± flisack± bindugę oraz wczesno¶redniowieczne grodzisko. Po powrocie na miejsce rozpoczęcia trasy „Na bindugę” jedziemy prosto przez las, następnie przez most nad Brynic±, potem w lewo do Małego Głęboczka, gdzie niebieskim szlakiem w lewo trafimy nad jez. Sopień. W okolicy mostu nad Brynic± jest okazja na obserwacje Brynicy i Samionki oraz ł±k w ich pobliżu.

Jezioro Sopień

Jezioro znajduje się na niebieskim szlaku turystycznym biegn±cym z Bachotka do Górzna i, aby dotrzeć do mostu nad Drwęc± między Jajkowem i Głęboczkiem, można z tych znaków skorzystać. Odcinek bardzo niewygodny dla rowerzystów, ale bogaty w widoki m.in. na pagórki po drugiej strony Drwęcy w Pokrzywni oraz w niespodziankę w postaci le¶nego strumyka, przez który trzeba się jako¶ przedostać, aby kontynuować pokonywanie szlaku. Po przebyciu tego odcinka trasy i dotarciu na szosę kierujemy się w lewo przez most nad Drwęc±, za którym skręcamy na poln± drogę w lewo.

Pokrzywnia - Zakopane - ¦wiecie - Kantyła

Jedziemy w towarzystwie malowniczych pagórków z prawej i meandruj±cej Drwęcy po lewej stronie prosto przez Pokrzywnię i Zakopane, skręcaj±c przy domu nr 23 w ¦wieciu w prawo, do centrum wsi. Gdyby¶my skręcili w lewo do lasu, dotarliby¶my na ł±ki naprzeciwko szwedzkiego szańca, czyli grodziska i bindugi po drugiej stronie Drwęcy w Długim Mo¶cie, gdzie już byli¶my. Tymczasem docieramy do przydrożnej kapliczki po lewej stronie w ¦wieciu. Mijaj±c kapliczkę z prawej strony, skręcamy na poln± drogę w lewo. Jedziemy między lasami nad niewidoczn± st±d Drwęc± z lewej, a polami z prawej. Przy zabudowaniach po prawej stronie w Kantyle, skręcamy w lewo i jedziemy prosto do szosy, któr± w lewo dotrzemy do Tamy Brodzkiej.

Tama Brodzka

Z Tamy Brodzkiej jedziemy w lewo przez most nad Drwęc± w Nowym Dworze do kapliczki, któr± mijali¶my już na pocz±tku wycieczki. St±d wracamy do Bobrowisk i na ul. Boczn±, gdzie wycieczka się rozpoczęła.

Obszar Bagiennej Doliny Drwęcy Tablica informacyjna o ścieżce dydaktycznej BDD przy leśniczówce Długi Most Tablica informacyjna o ścieżce dydaktycznej BDD w Tamie Brodzkiej Tablica informacyjna o ścieżce dydaktycznej BDD w Bobrowiskach Para gęsi na rozlewiskach Drwęcy w Nowym Dworze Gęsi podczas wiosennych przelotów – przy domu z zielonymi okiennicami w Nowym Dworze Gęsi białoczelne na łące w Nowym Dworze „Żurawia łąka” podczas wiosennych przelotów ptaków Gęsi nad rozlewiskami Drwęcy w Nowym Dworze Świstuny podczas wiosennych przelotów w Bobrowiskach Rodzina łabędzi na Drwęcy w Nowym Dworze Para łabędzie w Bobrowiskach Łabędzie krzykliwe na rozlewiskach Drwęcy w Nowym Dworze Gniazdo bocianie w Nowym Dworze Bocian biały na łące nad Drwęcą w Świeciu Bocian biały na polnej drodze w Bobrowiskach Bocian czarny, fot. Tomasz Królak Trznadel w Nowym Dworze Śmieszki i czajka nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Żurawie na rozlewiskach Drwęcy przy domu z zielonymi okiennicami w Nowym Dworze Żurawie na łące przy domu z zielonymi okiennicami Jesienny zlot  żurawi na „żurawiej łące” w Bobrowiskach Jesienny zlot  żurawi na „żurawiej łące” w Bobrowiskach, w głębi dom z zielonymi okiennicami Para żurawi Młody żuraw z „rodzicami” na łące w Bobrowiskach Czaple białe w Tamie Brodzkiej Czapla biała, fot. Grzegorz Czapiewski Czapla siwa i łyska Ptaki Bagiennej Doliny Drwęcy w locie Jaskółki dymówki w gnieździe, fot. Bożena Domżalska Łyska Dorosła i młoda łyska Dzięcioł czarny w Bobrowiskach, fot. Grzegorz Czapiewski Dzięcioł duży Nurogęś na Drwęcy w Bobrowiskach Nurogęsi w Tamie Brodzkiej Nurogąski w Tamie Brodzkiej Samica nurogęś w Tamie Brodzkiej Perkoz dwuczuby na gnieździe w Tamie Brodzkiej Perkoz dwuczuby z młodymi Bielik Dymówka Srokosz Pliszka siwa Pleszka samiec Gąsiorek Kopciuszek Pokląskwa samiczka w Nowym Dworze Pokląskwa samiec w Nowym Dworze Dudek na polanie w Bobrowiskach Młode krzyżówki na Drwęcy Krzyżówka samiec Krzyżówka samica Para saren w Nowym Dworze Sarenka na polu w Bobrowiskach Sarenka na łące w Bobrowiskach Jeleń w lesie w Cielętach Niedźwiedziówka nożówka na łące w Bobrowiskach Paź królowej Pawik Padalec Zaskroniec Jaszczurka Wiewiórka Wiewiórka Jeż Nietoperze Czarka szkarłatna w lesie w Nowym Dworze Bobrek trójlistkowy Dzwonek Firletka poszarpana Grążel żółty Łączeń baldaszkowy nad Drwęcą Grzybień biały Kopytnik pospolity Knieć błotna (kaczyniec) Goździk kartuzek Kokorycz pusta w lesie w Bobrowiskach Kokorycz pusta Kokorycz pusta Kokoryczka wielokwiatowa Konwalia majowa Konwalijka dwulistna Kosaciec  żółty Kosaciec syberyjski na łące w Nowym Dworze Kosaciec syberyjski na łące w Nowym Dworze Krokusy w lesie w Bobrowiskach Krokus w lesie w Bobrowiskach Lilia złoto głów w lesie w Bobrowiskach Krwawnica pospolita Lepnica Lilia złotogłów w lesie w Bobrowiskach Miodunka Ostróżeczka polna Pięciornik rozłogowy Przylaszczki w lesie w Bobrowiskach Przylaszczki w lesie w Bobrowiskach Orlik pospolity, fot. Grzegorz Czapiewski Storczyk szerokolistny na łące w Bobrowiskach Strzałka wodna na Drwęcy Szałwia łąkowa na łące w Świeciu, fot. Bożena Domżalska Wawrzynek wilczełyko w lesie w Bobrowiskach Złoć żółta Podbiał pospolity Włosienicznik wodny na łące w Wilamowie Przylaszczka i zawilce Zawilce żółte Ziarnopłon wiosenny w rezerwacie „Las grądowy Cielęta” Kocanka piaskowa Drwęca w Bobrowiskach latem Drwęca w Bobrowiskach wiosną „Żurawia łąka” w Bobrowiskach „Żurawia łąka” w Bobrowiskach Drwęca w Bobrowiskach jesienią Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach, łowisko wędkarzy Drwęca w Bobrowiskach Kaczyńce na rozlewiskach Drwęcy w Bobrowiskach Dzika grusza w Bobrowiskach Drwęca w Bobrowiskach Drwęca przy żelaznym moście na ul. Bocznej Drwęca w Bobrowiskach zimą Drwęca w Bobrowiskach wiosną Drwęca w Bobrowiskach wczesną wiosną Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach Bobrowiska – widok na rozlewiska Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach Drwęca w Bobrowiskach „Żurawia łąka” w Bobrowiskach Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach Gęsi w Bobrowiskach Drwęca w Bobrowiskach przy żelaznym moście na ul. Bocznej Łabędzie krzykliwe w Bobrowiskach Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach Pole w Bobrowiskach Storczykowa łąka w Bobrowiskach Żwirownia w Bobrowiskach Polna droga nad Drwęcę w Bobrowiskach Pole w Bobrowiskach Na skraju lasu w Bobrowiskach Dom z zielonymi okiennicami w Nowym Dworze Ulica Krańcowa w Bobrowiskach 0144 Ulica Krańcowa w Bobrowiskach Polna droga w Bobrowiskach (Boczna) Ulica Krańcowa w Bobrowiskach Ulica Krańcowa w Bobrowiskach Jelonek oraz młody żuraw na łące w Bobrowiskach Przydrożna kapliczka w Bobrowiskach Dom z podcieniem w Bobrowiskach Polna droga (Boczna) w Bobrowiskach Storczykowa łąka w Bobrowiskach Łąka na pagórku w Świeciu, fot. Bożena Domżalska „Żurawia łąka” w Bobrowiskach Zakola Drwęcy w Nowym Dworze Zakola Drwęcy w Nowym Dworze Zakola Drwęcy w Nowym Dworze Skarpa nad zakolami Drwęcy w Nowym Dworze – widok z kajaka Wpływ Skarlanki do Drwęcy w Nowym Dworze Rozlewiska Drwęcy w Bobrowiskach Pomnikowy dąb w Bobrowiskach Żurawia łąka w Bobrowiskach Droga w Nowym Dworze Polna droga w Nowym Dworze Wpływ Skarlanki w Nowym Dworze Las w Bobrowiskach wiosną Skarpa nad zakolami Drwęcy w Nowy Dworze – widok z łąki w Kantyle Skarpa nad zakolami Drwęcy w Nowy Dworze – widok z łąki w Kantyle Przydrożna kapliczka w Nowym Dworze Łąka w Wilamowie Bociany nad łąką w Wilamowie Drwęca w Wilamowie Jaz na Skarlance w Tamie Brodzkiej Mosty nad Skarlanką w Tamie Brodzkiej Drwęca w Lasku Miejskim (Kałaska) Most nad Drwęcą w Głęboczku Drwęca w Głęboczku Samionka Jezioro Sopień Drwęca w Świeciu Drwęca w Świeciu Drwęca w Świeciu Drwęca w Świeciu Drwęca w Świeciu Brynica i Drwęca w Długim Moście Drwęca w Długim Moście Skarpa nad Drwęcą z grodziskiem w Długim Moście Łąka w Świeciu nad Drwęcą Polna droga w Świeciu z widokiem na Zakopane Drwęca w Świeciu Drwęca w Świeciu Zakola Drwęcy w Świeciu na tle pagórków w Głęboczku Pagórki w Pokrzywni nad Drwęcą Most nad Brynicą w Długim Moście Brynica w Długim Moście Brynica w Długim Moście Pozostałości starego mostu nad Brynicą w Długim Moście Konstrukcje betonowe w lesie w Długim Moście Drwęca w Świeciu Żelazny most w Bobrowiskach na Bocznej Zgryzy bobrowe nad Drwęcą w Bobrowiskach Bóbr na drodze w Świeciu nad Drwęcą, fot. Andrzej Domżalski Tzw. Żelazny most w Bobrowiskach na Bocznej Most nad Drwęcą w Nowym Dworze Oryginalne oznakowanie siedliska w Bobrowiskach Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach – stado krzyżówek Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach – na foto jest ok. 800 ptaków Para gęsi w Bobrowiskach Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Pierwsza wiosenna pliszka na „żurawiej łące” w Bobrowiskach Para żurawi w Bobrowiskach, w pobliżu gniazda Gęś nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Wiosenne przeloty ptaków nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Gęsi zbożowe podczas wiosennych przelotów w Bobrowiskach Gęsi białoczelne nad „żurawią łąką” w Bobrowiskach Para żurawi w Bobrowiskach, w pobliżu gniazda Wiosenna łąka nad Skarlanką w Nowym Dworze Widok na Drwęcę przy tzw. „żelaznym moście” w Bobrowiskach Widok na Drwęcę w Bobrowiskach Widok na zakola Drwęcy w Bobrowiskach Widok na Drwęcę w Nowym Dworze Widok na Drwęcę w Nowym Dworze Zakola Drwęcy w Nowym Dworze Kaczyńce na łące nad Skarlanką w Tamie Brodzkiej Wiosenna łąka nad Skarlanką w Nowym Dworze Widok na Drwęcę w Bobrowiskach Para gęsi w Bobrowiskach Czapla siwa w Tamie Brodzkiej